Podmienky a pravidlá súťaže

Organizátor súťaže: REMY Trade s.r.o Jaurisova 515/4, 140 00 Praha

Termín konania fotosúťaže

Fotosúťaž prebieha od 1. 9. 2021 a platí do odvolania.

Účastníci fotosúťaže

Účastníkom fotosúťaže sa stane každá fyzická osoba, ktorá v dobe trvania súťaže zašle súťažné fotografie na uvedený e-mail.

Súťažné fotografie

Podmienkou účasti vo fotosúťaži je zaslanie súťažnej fotografie alebo fotografií v digitálnej podobe v obrázkovom formáte napr. JPG (ďalej len „fotografie“) na adresu info@malujpodlacisel.sk  a to v termíne konania fotosúťaže. Fotografie musia byť v max. veľkosti do 4 MB Fotografie musia zachytávať vás alebo blízku osobu, ktorá drží vami vytvorený obraz. 

Zaslaním fotografie poskytuje účastník fotosúťaže organizátorovi právo využívať fotografiu všetkými zákonom dovolenými spôsobmi použitia, nielen v rámci fotosúťaže a jej propagácie, ale aj na účely propagácie organizátora či propagácie ním poskytovaných služieb. Táto licencia sa poskytuje ako bezodplatná, časovo a územne neobmedzená, k neobmedzeným spôsobom použitia zo strany organizátora. Organizátor nie je povinný toto oprávnenie využiť.

Organizátor nepreberá prijatím súťažných fotografií akúkoľvek zodpovednosť za obsah fotografií, porušenie práv tretích osôb ich zobrazením na fotografii či použitím fotografie zo strany organizátora v dobrej viere v súlade s týmito podmienkami.

Zaslaním súťažnej fotografie účastník fotosúťaže prehlasuje, že:

• súhlasí s týmito podmienkami a pravidlami fotosúťaže,
• fotografiu vytvoril osobne a že má neobmedzené práva poskytovať ďalším osobám práva jej použitia v neobmedzenom rozsahu,
• osoby zachytené na ním zhotovenom snímke súhlasia so zverejnením danej fotografie a jej použitím podľa podmienok a pravidiel fotosúťaže.

Do fotosúťaže nebudú zaradené fotografie, ktoré:

• nesúvisí s témou tejto fotosúťaže,
• autor neuviedol svoje skutočné meno a priezvisko
• majú neetický obsah
• sú opatrené vulgárnym, či inak pohoršujúcim popisom,
• boli, podľa informácií dostupných organizátorovi fotosúťaže, zhotovené iným autorom, než je účastník fotosúťaže,
• sú na prvý pohľad veľmi nekvalitné (rozmazané, tmavé...),
• obsahujú akékoľvek dodatočne doplnené nápisy (fotografia nesmie obsahovať akékoľvek viditeľné nápisy z dôvodu možného považovania za reklamu; výnimkou je nenápadný copyright či krátky nápis),
• budú do fotosúťaže prihlásené pred zahájením fotosúťaže alebo po termíne uzávierky pre zasielanie fotografií,
• sa zhodujú s už skôr zaslanými fotografiami toho istého autora (fotografie zhodné v podstatných znakoch).

Spôsob vyhodnotenia fotosúťaže

Vyhodnotenie fotosúťaže prebieha okamžite a každý zúčastnený dostane výhru do 24h od odoslania emailu (ak budú dodržané podmienky súťaže).

Ostatné podmienky fotosúťaže

Výherca bude o výhre informovaný e-mailom. Zľavový kód bude následne odovzdané e-mailom. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Nie je možná výmena ceny za inú cenu, rovnako tak nie je možné vymeniť udelenú cenu za iné predmety alebo služby.
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu trvania fotosúťaže pozmeniť pravidlá alebo fotosúťaž zrušiť bez udania dôvodu.
Účasťou vo fotosúťaži (zaslaním fotografie a osobných údajov) vyjadruje účastník súhlas s týmito pravidlami a podmienkami fotosúťaže. Zároveň vyjadruje svoj súhlas podľa zákona č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov so spracovaním osobných údajov ním uvedených v sprievodnom e-maile. Údaje budú spracované za účelom administrácie fotosúťaže a za účelom ponúkania obchodu alebo služieb organizátora. Údaje budú spracované zamestnancami organizátora automatizovane alebo inými prostriedkami. Poskytnuté osobné údaje bude organizátor spracovávať po dobu nevyhnutne nutnú na preukázanie priebehu konania fotosúťaže a preukázanie poskytnutia licencie k účastníkom zaslanej fotografii (najdlhšie však 10 rokov od ukončenia fotosúťaže) alebo do odvolania tohto súhlasu. Účastník fotosúťaže súhlasí so zverejnením svojho mena, priezviska a obce, v ktorej má vedený trvalý pobyt, a to v oznamovacích prostriedkoch a na internetových stránkach v rámci vyhlásenia výsledkov fotosúťaže.
Správcom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov je REMY Trade s.r.o Jaurisova 515/4, 140 00 Praha. Udelenie vyššie uvedeného súhlasu účastníka je dobrovoľné a na spracovaní jeho osobných údajov sú založené podstatné princípy fotosúťaže. Organizátor zhromažďuje osobné údaje v rozsahu zákona č.101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.

100 %